Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2022-05-06 00:00:00
1 + 1: ЦентрКредит Банк? ?аза?станда?ы Альфа-Банкт? сатып алу бойынша м?м?лен? жапты

?Банк ЦентрКредит? А? ?аза?станда?ы ?Альфа-Банк? ЕБ А?-ты? жай акцияларыны? 100%-н сатып алу бойынша м?м?лен? ая?та?анын хабарлайды. ?айта т?ркегеннен кей?н Банк жа?а Eco Center Bank бренд?мен ж?мыс жасайтын болады.

?аз?рг? клиенттер ?ш?н банк ?н?мдер? бойынша барлы? талаптар ?згер?сс?з ?алады ж?не SDN т?з?м?нен шы?ару р?с?м? ая?тал?аннан кей?н клиенттер Банк ?н?мдер?н?? барлы? т?р?н ?олдана алатын болады.

Б?зд?? ?ызмет к?рсету?м?зге к?шкен барлы? клиенттерге ы??айлы болуы ?ш?н BCC.KZ веб-сайтында с?ра?-жауап нысанында а?паратты? жадынама жариялан?ан. ?осымша с?ра?тар бол?ан жа?дайда, жеке т?л?алар 505 н?м?р?не, за?ды т?л?алар 605 н?м?р?не хабарласа алады.

?аза?станда?ы Альфа-Банкт? сатып алу м?м?лес? ЦентрКредит Банк?н?? менш?кт? ?аражаты есеб?нен ?аржыландырыл?ан. ?аз?рг? уа?ытта Банкт?? ребрендинг? бойынша ж?мыс ж?рг?з?л?п жатыр, нары?та 33 жылдан бер? ж?мыс жасап келе жат?ан ЦентрКредит Банк? ?алай толы? ?аза?станды? банк болса, б?л банк те толы? ?аза?станды? банк болады.

?Санкция т?з?м?не енген банкт? сатып алу ?аза?станда т???ыш рет ?р? барынша ?ыс?а мерз?мде ж?рг?з?л?п жатыр. С?тт? н?тиже ?ш?н осы м?м?лен?? барлы? ?атысушыларына ал?ысымды б?лд?рем?н. Б?з ?ш?н басты м?ндет ?аз?рг? клиенттерден т?с?п жат?ан сауалдарды шешу болып табылады. Сондай-а? б?з команда?а басты назар аударып, ?ызметкерлер?м?зд?? жа?а банкт?? бизнес-процестер?не ж?мылдырылуын арттыруымыз керек. Б?ны? б?р? б?зге нары?та?ы позицияларымызды бек?т?п, ?за? мерз?мге сер?ктест?к ?арым-?атынастар орната отырып, клиенттер?м?з ?ш?н жа?а ы?айлы да ?арапайым банк ?н?мдер?н ?ске ?осу?а ы?пал етед?,? ? деп атап ?тт? ?Банк ЦентрКредит? А? Бас?арма т?ра?асы ?алым Х?саинов.

?Банк ЦентрКредит? А? 1988 жылы ??рыл?ан ж?не заманауи технологияларды пайдалану ар?ылы ?олайлы банкт?к ?н?мдерге ба?ыттал?ан ?мбебап бизнес-модельге нег?зделген ?аза?станны? е? ал?аш?ы ?р? е? ?р? банктер?н?? б?р? болып табылады. Банкт?? ке? тара?ан ау?ымды филиалды? жел?с? бар ж?не ол ?аза?станны? барлы? ???рлер?ндег? 130-дан аса б?л?мшелер? ар?ылы за?ды ж?не жеке т?л?алар?а ?ызмет к?рсетед?.

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-08 16:50:00
Проведение плановых технических работ
2023-12-07 16:00:00
2024 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыруды жоспарлаңыз
Поиск по сайту