Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости

Қаржылық
нәтиже

Қызмет нәтижелері

«‎БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
2023 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН АЙДАҒЫ ПАЙДА НЕМЕСЕ

ШЫҒЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП (қазақстандық миллион теңгемен)


2023 жылғы 31 желтоқсан
2022 жылғы 31 желтоқсан
АКТИВТЕР:


Пайыздық кіріс
138 711
77 493
Қарыздар бойынша пайыздық кіріс
386 244
190 669
Пайыздық шығыс
(274 382)
(148 388)
ПАЙЫЗ ЕСЕПТЕЛЕТІН ПАЙЫЗДЫҚ АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНА РЕЗЕРВ ҚҰРУ
250 573
119 774
Клиенттер мен банктерге берілген несиелер бойынша күтілетін кредиттік шығынға резерв құру
50 85354 536
Клиенттер мен банктерге берілген несиелер
2 225 082
2 061 798
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС
209 752
78 685
Қызметтер бойынша кіріс және комиссия
84 536
47 142
Қызметтер бойынша шығыс және комиссия
(37 971)
(21 079)
Таза комиссиялық кіріс
46 565
26 063
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы құралдары бойынша таза пайда/(залал)
7 892
(5 808)
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін сатудан және өтеуден түскен таза пайда
883
360
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда
45 603
57 479
Банктердегі өзге қаржы активтері мен қаражат бойынша күтілетін кредиттік шығынға бөлінген резерв
(1 284)
1 542
Кредиттік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв
(27 399)
(6 883)
Өзге қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған шығын
(742)
(3 113)
Дивидендтік кіріс (ЕК сатып алу)
-
81 000
Өзге шығыс
(7 879)
(3 661)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІС
63 639
146 979
Барлық міндеттеме:
4 112 388
4 047 435
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІС
273 393
225 664
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫС
(118 476)
(73 919)
САЛЫҚ САЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА
154 917
151 745
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс
(24 401)
(6 830)
ТАЗА ПАЙДА
130 516
144 915


Басқарма төрағасы Р.В. Владимиров
Вице-президент, Басқарма мүшесі А.С. Овсянникова
Бас бухгалтер А.Т. Нургалиева

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
2023 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН ДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (қазақстандық миллион теңгемен)


2023 жылғы 31 желтоқсан
2022 жылғы 31 желтоқсан
АКТИВТЕР:


Ақша қаражаты және оның баламалары
1 304 463
1 116 217
Өзгерістері кезең ішіндегі пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы құралдары
62
-
Өзгерістері кезең ішіндегі өзге жиынтық кіріс құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар
575 620
689 736
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар
106 659
223 679
Еншілес компанияларға жасалған инвестициялар
63 710
54 229
Банктердегі қаражат
85 524
54 536
Клиенттерге және банктерге берілген несиелер
2 978 506
2 061 798
Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер
13 976
496
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер
62 718
57 408
Өзге активтер
58 229
63 548
БАРЛЫҚ АКТИВ
5 249 467
4 321 647
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ


МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

  
Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиелері
169 053
151 885
Клиенттердің және банктердің қаражаты
4 027 671
3 277 745
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар
70 532
98 309
Кейінге жылжытылған табыс салығы бойынша міндеттемелер
9 386
11 151
Реттелген облигациялар
58 718
60 539
Өзге міндеттемелер
500 610
447 806
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕ
4 835 970
4 047 435
КАПИТАЛ:


Бас Банктің акционерлеріне қатысты капитал:


Жарғылық капитал
65 841
65 842
Бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеру резерві
(14 549)
(23 320)
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан құрылған резерв
732
829
Бөлінбеген пайда
361 473
230 861
Барлық капитал
413 497
274 212 
Жылдық есеп
5 249 467
4 321 647


Басқарма төрағасы Р.В. Владимиров
Вице-президент, Басқарма мүшесі Р.Б. Тенизов
Бас бухгалтер А.Т. Нургалиева
Жылдық есеп
Тәуелсіз аудиторлардың есептері
2008 жылғы есептілік
Толығырақ
2009 жылғы 1-тоқсандағы есептілік
Толығырақ
2009 жылғы 2-тоқсандағы есептілік
Толығырақ
2009 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін есептілік
Толығырақ
2009 жылғы есептілік
2010 жылғы 1-тоқсандағы есептілік
Толығырақ
2010 жылғы 2-тоқсандағы есептілік
Толығырақ
2010 жылғы 3-тоқсандағы есептілік
Толығырақ
2010 жылғы есептілік
2011 жылғы 2-тоқсандағы есептілік
2011 жылғы есептілік
2012 жылғы есептілік
2013 жылғы есептілік
Отчетность за 2 квартал 2014 года
Отчетность за 2014 год
Отчетность за 2 квартал 2015 года
Отчетность за 2015 год
Отчетность за 2 квартал 2016 года
Консолидированный финансовый отчет независимых аудиторов за 2016 год
Консолидированный финансовый отчет независимых аудиторов за 2017 год
Консолидированный финансовый отчет независимых аудиторов за 2 квартал 2017 года
Неаудированная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев 2018г.
Консолидированная аудированная финансовая отчетность за 2018 год
Неаудированная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 30 июня 2019 года
Консолидированная аудированная финансовая отчетность за 2019 год
Консолидированная аудированная финансовая отчетность за 2020 год
Консолидированная аудированная финансовая отчетность за 2021 год
Консолидированная аудированная финансовая отчетность за 2022 год
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 30 июня 2023года
Консолидированная аудированная финансовая отчетность за 2023 год
Загрузить
Өзге есептер
Пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы есеп
Активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп
Түсіндірме жазба
2022 жылғы 2-тоқсандағы жеке қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
2022 жылғы 3-тоқсандағы жеке қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы 2022 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай үшін капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылмаған есеп (аудиттелмеген)
2022 жылғы 4-тоқсандағы жеке қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
2023 жылғы 1-тоқсандағы жеке қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
2023 жылғы 2-тоқсандағы жеке қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
2023 жылғы 3-тоқсандағы жеке қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
2023 жылғы 4-тоқсандағы жеке қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
Поиск по сайту