Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2020-03-20 00:00:00
Хабарландыру

??рметт? клиенттер!
Орын ал?ан жа?дайда ?Банк ЦентрКредит? А? кредит (кеп?лс?з/кеп?лмен) бойынша ай сайын?ы т?лемд? белг?л? себептерге байланысты ?тей алмайтын клиенттерге ?олдау к?рсетуге дайын. ?т?н?штер электронды? пошта ар?ылы ?абылданады, б?л?мшеге келуд?? ?ажет? жо?! ?т?н?ш беру бойынша толы? а?паратты с?лтеме бойынша б?луге болады.
Алайда, келес? м?л?метт? назар?а алуды ?т?нем?з. Банк 3 ай?а дей?нг? мерз?мге т?лемд? кей?нге ?алдыру м?мк?нд?г?н келес? жа?дайлар?а тап бол?ан клиенттерге ?сынады:
  1. Сoronavirus диагнозы, ауруханада бер?лген аны?тамамен расталады;
  2. Карантинде (ауруханада, ?йде) болу, ауруханада бер?лген аны?тамамен расталады;
  3. Жала?ы т?ленбейт?н демалыс, ж?мыс орны берет?н ??жатпен расталады;
  4. Ж?мысын жо?алту, ж?мыс орны берет?н ??жатпен расталады.
Жала?ысы са?талып ?ашы?тан ж?мыс ?стеу м?мк?нд?г? ?сыныл?ан клиенттер с?зс?з т?лемдер? кей?нге ?алдырылатын санат?а к?рмейд?.
?р ?т?н?ш жеке ?арастырылады, шеш?м С?з ?сын?ан ??жаттарды? нег?з?нде ?абылданады. Б?л ретте растау ??жаттары т?пн?с?асыны? сканерден ?тк?з?лген к?ш?рмес? де, фотосурет? де ?абылданады.
Банк алда?ы уа?ытта мерз?м?нен кеш?кт?р?лген берешек туында?ан жа?дайда, жо?арыда баяндал?ан пункттерде бол?анын растайтын ??жаттарды ?сын?ан кезде ?с?мп?лды/айыпп?лды алып тастау / кредит тарихын ?алпына келт?ру м?мк?нд?г?н ?арастыру?а дайын екен?н ?осымша хабарлаймыз.

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-27 16:00:00
Банк ЦентрКредит выступил спонсором Кейс - чемпионата 2023 для студентов
2023-11-24 16:00:00
Проведение плановых технических работ
Поиск по сайту