Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2022-07-05 00:00:00
Клиентам Eco Center Bank

С?ра?

Жауап

1. Мен?? шотым немесе депозит?м ?Eco Center Bank? А?-тан (?аза?стан ?Альфа Банк?? А? ЕБ) ?Банк ЦентрКредит? А?-?а бер?лген?н ?алай б?луге болады?

С?зге ?Банк ЦентрКредит? А?-тан а?ша ?аражатыны? с?тт? аударыл?аны туралы sms-хабарлама кел?п т?сед?.

2. Мен?? ?Eco Center Bank? А?-?ы (?аза?стан ?Альфа Банк?? А? ЕБ) шотым/ депозит?м бойынша талаптар ?Банк ЦентрКредит? А?-?а ауыс?аннан кей?н ?згере ме?

Шоттар/депозиттер бойынша талаптар ?згер?сс?з ?алады. Шоттар мен депозиттер бойынша тарифтер стандарт талаптармен белг?ленет?н болады. ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? тарифтер?мен с?з https://www.bcc.kz/fizical/tarify/ сайтынан танысасыз.

3. ?Банк ЦентрКредит? А?-?а ?лтты? валютамен ?алды?тар ?ашан аударылады?

К?ш?ру кезе?-кезе??мен 05.07.2022 жылдан бастап 02.09.2022 жыл?а дей?н ж?рг?з?лед?, шоттарды?/депозиттерд?? аударыл?аны туралы ти?ст? sms-хабарлама ж?бер?лед?.

4. Мен?? шоттарымда?ы ?алды?тарымды ?Eco Center Bank? А?-тан (?аза?стан ?Альфа Банк?? А? ЕБ) ?Банк ЦентрКредит? А?-?а ауыстыр?аны ?ш?н комиссия алына ма?

Жо?, комиссия болмайды

5. Мен?? депозиттер?м/а?ымда?ы шоттарым бойынша ?алды?тарды ?Eco Center Bank? А?-тан (?аза?стан ?Альфа Банк?? А? ЕБ) ?Банк ЦентрКредит? А?-?а аудару ?ш?н Банкке хабарласуым керек пе?

Жо?, ?осымша хабарласу ?ажет емес

6. Егер а?ша шотта 15 к?н жатпаса, ?Банк ЦентрКредит? А?-тан а?ша ?аражатын алу ?ш?н комиссия бола ма?

Егер а?ша ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? шотында 15 к?нт?збел?к к?н ж?не одан к?п уа?ыт жат?ан жа?дайда, онда комиссия ?сталмайды,

егер а?ша 15 к?нт?збел?к к?ннен аз уа?ыт жатса, онда соманы? 1%-ы м?лшер?нде комиссия ?сталады.

7. ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? шотынан/депозит?нен ?аражат алу?а шектеу бола ма?

Еш?андай шектеу жо?, а?шаны ?н?мн?? талаптарына с?йкес алу?а болады: егер депозиттег? а?шаны т?мендет?лмейт?н ?алды??а дей?н ?ш?нара алу ?арастырыл?ан болса, онда м?ны жасау?а болады. С?з а?шаны депозитт?к шоттан мобильд? ?осымша ар?ылы аудара аласыз, егер сома 2 млн те?геден асатын болса, сома?а тапсырысты алдын ала рес?мдеп, соманы ?Банк ЦентрКредит? А? кассаларынан ала аласыз.

8. 23.02.2022 жылдан бастап 1 жыл ж?не одан да к?п уа?ыт ?ткен депозиттер бойынша мемлекетт?? 10% м?лшер?ндег? т?лем? бола ма?

Б?л м?селен? ?аза?стан Республикасы ?лтты? Банк?

?арап жатыр

9. ?Банк ЦентрКредит? А?-та?ы ?з шотымды/депозит?мд? ?алай толы?тыра аламын?

Банкт?? кез келген б?л?мшес?нде, BCC.KZ мобильд? ?осымшасы, АТТ / АТМ ар?ылы толтыру?а болады.

10. Мен?? депозит?мн?? мерз?м? ая?талу?а жа?ын, ?Банк ЦентрКредит? А?-?ы депозитт?? мерз?м?н ?зарту ?ш?н ?айда хабарласу?а болады?

Депозиттер шектеус?з автоматты т?рде ?зартылатын болады

11. Ма?ан жа?а шарт жасасу ?ш?н ?Банк ЦентрКредит? А?-?а хабарласу ?ажет пе?

Жа?а шарт жасасу талап ет?лмейд?.

12. ?Eco Center Bank? А? б?л?мшелер?нде авторизациялан?ан сен?мхаттар бойынша ?ызмет к?рсету са?тала ма?

Жо?, сен?мхат нег?з?нде ?ызмет к?рсету сен?м б?лд?руш?н?? ?з? сен?мхатты ?Банк ЦентрКредит? А?-?а берген кезде ?ана ж?зеге асырылады.

13. ?Банк ЦентрКредит? А? банкоматтарыны?, терминалдары мен б?л?мшелер?н?? мекенжайларын ?айдан б?луге болады?

?ала?ызда?ы терминалдарды?, банкоматтар мен б?л?мшелерд?? мекенжайларын https://www.bcc.kz/branches-and-atms/ сайтынан б?луге болады.

14. С?ра?тарым болса, ?айда хабарласу керек?

- https://www.bcc.kz/branches-and-atms/ сайты ар?ылы ?Банк ЦентрКредит? А? б?л?мшелер?не;


- 505 н?м?р? бойынша (?ялы телефоннан тег?н) ЦентрКредит Банк?н?? колл-орталы?ына;

- ЦентрКредит Банк?н?? +7 747 11 11 505 н?м?р?не WhatsApp-?а хабарласу керек.

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-27 16:00:00
Банк ЦентрКредит выступил спонсором Кейс - чемпионата 2023 для студентов
2023-11-24 16:00:00
Проведение плановых технических работ
Поиск по сайту