Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2020-09-14 00:00:00
Бизнест? дамыту?а арнал?ан кредит ЦентрКредит банк?н?? 6% - ы бойынша
Пресс-релиз

Алматы, 14 ?ырк?йек 2020 ж.


БИЗНЕСТ? ДАМЫТУ?А АРНАЛ?АН КРЕДИТ
ЦЕНТРКРЕДИТ БАНК?Н?? 6% - Ы БОЙЫНША

ЦентрКредит Банк? "Даму "к?с?пкерл?кт? дамыту ?оры" А? ба?дарламасыны? ?атысушысы болды, оны? аясында ЖК, ша?ын немесе ша?ын бизнес иелер? ЦКБ - ге жылды? 6% - ды? е? т?менг? м?лшерлеме бойынша кредит ала алады. Осылайша, бизнест? дамыту?а ?арыз ала отырып, банк клиенттер? 11,5% - ?а дей?н ?немдей алады, ОНЫ ЖАБУДЫ мемлекет ?з мойнына алады.

"Пандемия бизнест?? жай - к?й?не айтарлы?тай ?сер етт? ж?не ?аз?р ол ?олдауды ?ажет етед?, дейд? ЦентрКредит Банк? Бас?армасы Т?ра?асыны? орынбасары Тимур Ишмуратов, - б?з ?р?ашан к?с?пкерл?кт? ?олдауды? мемлекетт?к ба?дарламаларына белсенд? ?атысамыз ж?не "Даму" к?с?пкерл?кт? дамыту ?оры"А?-мен кел?с?мге ?ол ?ою б?зд? клиенттер?м?з бен сер?ктестер?м?зге жа?ындата т?ст?".

Ба?дарлама?а ша?ын ж?не микро к?с?пкерл?кт?? барлы? субъект?лер?, оны? ?ш?нде сала?а ?арамастан жеке к?с?пкерлер ?атыса алады. Несие инвестициялы? ма?саттар?а - 20 млн те?геге дей?н, ал айналым ?аражатын толы?тыру?а - 5 млн те?геге дей?н бер?лед?

"?арыз алу ?ш?н клиент Банкке ти?ст? ?т?н?шпен ж?г?ну? керек, содан кей?н б?з жобаны? ?аржы-экономикалы? ти?мд?л?г?не кешенд? ба?алау ж?рг?зем?з. Кеп?л жетк?л?кс?з немесе жо? бол?ан жа?дайда, ДАМУ ?аржыландыру сомасыны? 85% - ына дей?нг? м?лшерде кеп?лд?к беруд? ?амтамасыз етед?. Ба?дарлама ше?бер?нде банктер осы ба?дарлама бойынша ?арыз?а байланысты ?андай да б?р комиссияларды, алымдарды ж?не/немесе ?зге т?лемдерд? алмайды",-деп толы?тырды Тимур Жа?сылы??лы.

ЦКБ 30 жылдан астам уа?ыт бойы к?с?пкерл?кт? ?олдауды? барлы? мемлекетт?к ба?дарламаларына белсенд? ?атысып келед? ж?не Азия Даму Банк? мен Еуропа ?айта ??ру ж?не даму банк?мен ынтыма?тасты?та к?с?пкерл?кт? ?олдауды? б?рлескен ба?дарламаларын ?ске асыруда. 2020 жылды? ?ырк?йег?нде ЦКБ "?аза?станда?ы ша?ын ж?не орта бизнес ?ш?н ?зд?к банк"деп танылды. "Asian Banking & Finance Wholesale Banking Awards 2020"халы?аралы? рейтингт?к басылымы.

ЦентрКредит Банк? туралы

?Банк ЦентрКредит? акционерл?к ?о?амы 1988 жыл?ы 19 ?ырк?йекте ??рыл?ан ж?не ?мбебап бизнес-модельге нег?зделген ?аза?станны? е? ал?аш?ы ?р? е? ?р? банктер?н?? б?р? болып табылады. Банкт?? ке? тара?ан ау?ымды филиалды? жел?с? бар, 110-нан аса ??рылымды? б?л?мшелер? ар?ылы за?ды ж?не жеке т?л?алар?а ?ызмет к?рсетед?. Банкт?? корреспондентт?к жел?с?не шетелд?к 40 банк к?ред?. Толы? а?паратты банкт?? www.bcc.kz сайтынан алу?а болады.

?н?мдер жел?с? бойынша келес? телефон н?м?рлер?не хабарласы?ыз:
505 ? жеке т?л?алар ?ш?н (?ялы телефоннан ?о?ырау шалу тег?н)

605 ? за?ды т?л?алар ?ш?н (?ялы телефоннан ?о?ырау шалу тег?н)


Игорь Бушмелев ? ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? PR б?л?м?н?? басты?ы
Igor.Bushmelev@bcc.kz

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-30 15:45:00
Банк ЦентрКредит – генеральный спонсор масштабного geek-фестиваля Almaty Geek Games Expo’23
2023-11-27 16:00:00
ЦентрКредит Банкі студенттерге арналған 2023 жылғы кейс-чемпионаттың демеушісі болды
Поиск по сайту