Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2020-11-11 00:00:00
Moody's агентт?г? ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? рейтинг?н т?ра?ты болжаммен B2 де?гей?нде растады

Moody's агентт?г? ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? рейтинг?н т?ра?ты болжаммен B2 де?гей?нде растады

Халы?аралы? рейтинг агентт?г? Moody's ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? рейтингтер?н ?В2? де?гей?нде растады, болжам ? т?ра?ты.

Аналитиктер Банкт?? кредитт?к арты?шылы?тары рет?нде келес? факторларды атап к?рсетт?:
? ШОБ ж?не б?лшект? бизнес сегменттер?ндег? орны?ты нары?ты? позициялар.
? ?т?мд? активтерд?? сен?мд? буфер? (2020 жыл?ы 30 маусымда?ы жай-к?й? бойынша активтерд?? жалпы сомасыны? 30%).
? Нары?та?ы жо?ары ?лес?.

Moody's агентт?г? аналитиктер?н?? п?к?р? бойынша, ЦентрКредит Банк? активтер?н?? сапасы пандемия?а ж?не м?най ба?асыны? т?мендеу?не ?арамастан, б?рт?ндеп жа?сарып келед?. Банкт?? проблемалы кредиттер?н?? ?лес? (3-кезе? ж?не POCI) а?ымда?ы жылы т?мендед?, соны? ?ш?нде алды??ы кезе?дерден ?ал?ан проблемалы кредиттерд? ?айтаруды?, есептен шы?аруды? ж?не ?нд?р?п алуды? есеб?нен т?мендеген.

?Банк рейтингтер?н?? т?ра?ты болжаммен расталуын мен т?келей ?з?м?з аса ??рмет т?татын клиенттер?м?зд?? сен?м?мен байланыстырамын?, ? дейд? ЦентрКредит Банк?н?? Бас?арма Т?ра?асы ?алым Х?саинов, ? Пандемия?а ж?не к?рдел? макроэкономикалы? жа?дай?а ?арамастан, б?з жеке клиенттер ?ш?н де, жеке к?с?пкерлер ?ш?н де барынша ти?мд? ж?не жайлы жа?дайлар жасауды жал?астырудамыз. Осы жылы б?з ШОБ субъект?лер?не ?ызмет к?рсетуге белг?ленген тарифтерд? толы?ымен н?лге те?ест?рд?к, пайдалану?а ы??айлы ж?не ти?мд? к?птеген б?лшект? ?н?мдерд? ?з?рлед?к, ?ашы?та?ы сервистер бойынша сапалы ж?мыс жасады?. Пандемия кез?нде ?т?н?ш жаса?ан барлы? за?ды т?л?алар мен жеке т?л?алар?а ?арызды ?теу мерз?м?н кей?нге жылжыту?а м?мк?нд?к берд?к. ?аз?рг? та?да б?зд?? барлы? ?арыз алушыларымыз т?лем жасауды? стандарт кестес?не к?шт?. Осы жа?дайларды? барлы?ы Банкт?? к?рсетк?штер?не, с?йкес?нше Банкт?? рейтингтер?не де жа?ымды ?сер?н тиг?зд?. Клиенттер?м?зге бей?лд?л?ктер? мен сен?мдер? ?ш?н ал?ыс айтамыз?.

ЦКБ-н?? ?за?мерз?мд? рейтингтер? т?ра?ты болжам?а ие. Агентт?кт?? п?к?р? бойынша, осы т?ра?ты болжам AQR процедурасы бойынша о? кредитт?к ?орытындылар мен капиталды? кей?нг? толы?тырылуы арасында?ы, сонымен ?атар ?аза?станда?ы короновирус пандемиясыны? жа?ымсыз ?сер?, м?най?а белг?ленген ба?а мен те?ген?? ??нсыздануына ?атысты шокты? арасында?ы байланысты б?лд?ред?.


01.10.2020ж. жай-к?й? бойынша шо?ырландырыл?ан ?аржылы? деректер:
? Коронавирус пандемиясына байланысты ?шк? операциялы? ортаны? нашарлауына ?арамастан, ЦентрКредит Банк?н?? пайызды? к?р?с? а?ымда?ы жыл?ы 9 айды? ?орытындысы бойынша 93 млрд те?ген? ??рады, я?ни да?дарыс?а дей?нг? де?гейд? са?тап ?алды;
? ЦКБ есептелген пайызды? сыйа?ыны? жиналуы бойынша жо?ары к?рсетк?шт? б?рыннан ?стап келед?. Т?пт? пандемия жа?дайында да ?с ж?з?нде алын?ан сыйа?ыны? есептелген сыйа?ы?а ?атынасы 97% аса м?лшерд? ??рады, б?л нары?та?ы де?гейден ?лда?айда жо?ары;
? Сонымен ?атар Банк резервтерд? ?алыптастыру?а 35 млрд те?геден аса ?аражат ба?ыттады, б?л к?рсетк?ш ?ткен жыл?ы осы кезе?мен салыстыр?анда 32%-?а жо?ары. Резервтеу ?с?м? AQR н?тижелер? аясында провизия ?алыптастыру бойынша жоспардан озы? ж?руге ба?ыттал?ан.
? ?аралатын кезе?дег? Банкт?? пайызды? к?р?с? ?с ж?з?нде ек? есеге ?л?айды, соны? ?ш?нде транзакциялы? бизнестен т?скен к?р?с дилингт? дамытуды? ? жа?а онлайн-платформалар мен ?н?мдерд? енг?зуд?? н?тижес?нде 9%-?а ?ст?.
? Резервтерд? ?алыптастыру?а ж?мсал?ан шы?ыс елеул? т?рде ?скен жа?дайда да а?ымда?ы жыл?ы Банкт?? таза пайдасы 12,7 млрд те?ген? ??рады, я?ни ?ткен жыл?а ?ара?анда 41%-?а ?ст?.


ЦентрКредит Банк? туралы

?Банк ЦентрКредит? акционерл?к ?о?амы 1988 жыл?ы 19 ?ырк?йекте ??рыл?ан ж?не ?аза?станны? ?мбебап бизнес-модел? бар ал?аш?ы ж?не ?р? коммерциялы? банктер?н?? б?р? болып табылады. Банкт?? ау?ымды филиалды? жел?с? бар ж?не 110-нан аса ??рылымды? б?л?мшеде за?ды т?л?алар мен жеке т?л?алар?а ?ызмет к?рсетед?. Банкт?? корреспондентт?к жел?с?нде 40 ша?ты шетел банк бар. Толы? а?парат Банкт?? ресми сайтында: www.bcc.kz.


?н?мдер жел?с? м?селелер? бойынша келес? н?м?рлерге хабарласу?а болады:
505 ? жеке т?л?алар ?ш?н мобильд? телефоннан тег?н
605 ? за?ды т?л?алар ?ш?н мобильд? телефоннан тег?н

Игорь Бушмелев ? ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? PR б?л?м?н?? басты?ы
Igor.Bushmelev@bcc.kz
Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-08 16:50:00
Проведение плановых технических работ
2023-12-07 16:00:00
2024 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыруды жоспарлаңыз
Поиск по сайту