Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2021-11-25 00:00:00
Moody's халы?аралы? рейтинг агентт?г? ?Банк ЦентрКредит? А? депозиттер?н?? ?за?мерз?мд? рейтингтер?н B2-ден B1-ге дей?н к?терд?, болжам ?Т?ра?ты?
Moody's халы?аралы? рейтинг агентт?г? ?Банк ЦентрКредит? А? депозиттер?н?? ?за?мерз?мд? рейтингтер?н B2-ден B1-ге дей?н к?терд?, болжам ?Т?ра?ты?
Moody's Investors Service ("Moody's") агентт?г? 2021 жыл?ы 23 ?арашада ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? (BCC.KZ) жерг?л?кт? ж?не шетел валютасында ашыл?ан депозиттер?н?? ?за?мерз?мд? рейтингтер?н B2-ден B1-ге дей?н, кредитт? ?теу ?аб?лет?н?? базалы? ба?асы (BCA) мен т?зет?лген BCA-д? caa1-ден b3-ке дей?н, контрагент т?уекел?н?? (CR) ?за?мерз?мд? ба?алауын B1 (cr)-ден Ba3 (cr)-ке дей?н, контрагент т?уекел?н?? жерг?л?кт? ж?не шетел валютасында?ы ?за?мерз?мд? рейтингтер?н (CRR) B1-ден Ba3-ке дей?н к?терд? ж?не оны? шетел валютасында?ы к?ш? реттелген борышы Caa3 (hyb)-ден Caa2(hyb)-ге дей?н ?ст?.
?B ж?не одан жо?ары рейтингке ие банктер жо?ары жеке ?аржылы? т?ра?тылы??а ие болады. ?детте м?ндай рейтингке жо?ары ба?аланатын ж?не бер?к нары?ты? позициялары, сонымен ?атар жа?сы ?аржылы? к?рсетк?штер бар ?йымдар ие болады. Олар алдын ала болжан?ан ж?не т?ра?ты операциялы? ортада ?рекет етед??, ? деп болжайды агентт?кт?? аналитиктер?.
Сонымен ?атар Moody's агентт?г? банкт?к депозиттерд?? ?за?мерз?мд? рейтинг?н ?лтты? шкала бойынша Ba2.kz-ден Ba3.kz-ге дей?н ж?не CRR ?за?мерз?мд? рейтинг?н ?лтты? шкала бойынша Baa3.kz-тен Ba1.kz-ге дей?н к?терд?.

Агентт?кт?? ойынша, ЦКБ рейтингтер?н к?теру Банкт?? активтер? мен к?р?с?н?? сапасыны? жа?сар?анын, оны? капитал буферлер? мен ?т?мд?л?г?н?? ны?ай?анын, сонымен ?атар оны? депозитт?к базасыны? т?ра?тылы?ын к?рсетед?.
?Б?з клиенттер?м?зд?? сен?м?н жо?ары ба?алаймыз, ол ЦентрКредит Банк?н?? рейтингтер?н ?т?ра?ты? болжамы бойынша растаумен т?келей байланысты?, ? дейд? Банкт?? Бас?арма Т?ра?асы ?алым Х?саинов. ?Атал?ан жет?ст?ктерге ?ол жетк?зу б?лшект? бизнес пен ШОБ-ты дамыту?а назар салып, клиенттер мен ?ызметкерлерге ?олайлы экоорта ??ру?а ба?ыттал?ан Банкт?? та?дал?ан даму стратегиясын рет-рет?мен ?ске асыруды? ар?асында м?мк?н болды. Б?з менш?кт? бизнес модел?м?зд? жа?сарту ж?не жа?а технологиялы? процестерд?? ар?асында ?с?мд? ?амтамасыз ету бойынша ти?мд? ж?мыс ж?рг?зд?к. М?ны? барлы?ы Банкт?? к?рсетк?штер?не о? ?сер?н тиг?з?п, рейтингтерд?? жо?ары болуына ?келд?. Б?зд?? с?й?кт? клиенттер?м?зге т?ра?тылы?ы мен сен?м? ?ш?н ал?ыс б?лд?рем?з?.
01.10.2021ж. жай-к?й? бойынша ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? активтер? 2 трлн те?ген? (?Р ЕДБ рэнкинг?ндег? 7-позиция), несиел?к портфел? 1,2 трлн те?ген? (5-позиция), депозиттер? 1,3 трлн те?ген? (7-позиция) ??рады; реттеуш?н?? барлы? пруденциялды? ж?не бас?а талаптары арты?ымен са?талады. Банкт?? ке? тара?ан ау?ымды филиалды? жел?с? бар, 19 филиалы мен 122 б?л?мшелер? ар?ылы 1,9 млн за?ды ж?не жеке т?л?а клиенттерге ?ызмет к?рсетед?.
Осы жерде ?оз?ал?ан рейтингтерд?? толы? т?з?м?мен Moody?s агентт?г?н?? келес? ресми баспас?з релиз?нен танысу?а болады: https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Bank-CenterCredits-long-term-deposit-ratings-to-B1--...

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-30 15:45:00
Банк ЦентрКредит – генеральный спонсор масштабного geek-фестиваля Almaty Geek Games Expo’23
2023-11-27 16:00:00
ЦентрКредит Банкі студенттерге арналған 2023 жылғы кейс-чемпионаттың демеушісі болды
Поиск по сайту