Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2023-04-11 00:00:00
??рметт? клиенттер! ?Р ?М МКК салы? т?леуш?лер арасында жаппай т?с?нд?ру ж?мыстарын ж?рг?зу аясында 31.08.2016 ж. №208 ережелерд? са?тау ?ажетт?л?г?не ?атысты 03-04-2023 ж. бастап ОБЖШ АЖ-да пысы?тау ж?рг?зу туралы шеш?мн?? ?абылдануына байланысты келес?н? м?л?мдейм?з:
TEXT:??рметт? клиенттер! ?Р ?М МКК салы? т?леуш?лер арасында жаппай т?с?нд?ру ж?мыстарын ж?рг?зу аясында 31.08.2016 ж. №208 ережелерд? са?тау ?ажетт?л?г?не ?атысты 03-04-2023 ж. бастап ОБЖШ АЖ-да пысы?тау ж?рг?зу туралы шеш?мн?? ?абылдануына байланысты келес?н? м?л?мдейм?з: - бюджетке т?ленет?н т?лемдер, сондай-а? м?ндетт? зейнета?ы жарналары, ж?мыс беруш?н?? м?ндетт? зейнета?ы жарналары, м?ндетт? к?с?пт?к зейнета?ы жарналары ж?не Мемлекетт?к ?леуметт?к са?тандыру ?орына ?леуметт?к аударымдар, ?з?н?? о?шаулан?ан б?л?мшес? ?ш?н ?леуметт?к медициналы? са?тандыру ?орына аударымдар ж?не (немесе) жарналар бойынша ?т?лем ма?саты? ба?анында келес? ретпен оны? м?ндеттемелер? бойынша т?лем ж?рг?з?лет?н за?ды т?л?аны? о?шаулан?ан б?л?мшес?н?? БСН ж?не атауы, т?лемн?? ма?саты к?рсет?лед?. - ?к?мш?л?к ???ы? б?зушылы? бойынша айыпп?лдарды т?леген кезде, ?т?лем ма?саты? ба?анында келес? ретпен ?ADM?, ?к?мш?л?к материалды? с?йкестенд?ру н?м?р?, ?/A? белг?с?, т?лемн?? ма?саты к?рсет?лед?; - к?л?к ??ралына салы? т?леген кезде (оны? ?ш?нде электронды? терминалдар ар?ылы) ?т?лем ма?саты? ба?анында келес? ретпен ?VIN?, к?л?к ??ралыны? с?йкестенд?ру н?м?р?, ?/V? белг?с?, т?лемн?? ма?саты к?рсет?лед?; - сот орындаушысы ат?арушылы? ?с ж?рг?зу аясында борышкерд?? м?ндеттемелер? бойынша бюджетке т?лемдерд? т?леген кезде, ?т?лем ма?саты? ба?анында келес? ретпен ол ?ш?н т?лем ж?рг?з?лет?н борышкерд?? ЖСН, оны? тег?, аты, ?кес?н?? аты (бол?ан кезде) немесе тег? мен инициалдары, т?лемн?? ма?саты к?рсет?лед?; Филиалды? деректер? к?рсет?лмеген немесе ?Т?лем ма?саты? жолында б?рнеше салы? т?леуш?лерд?? БСН/ЖСН к?рсет?лген бюджетке т?ленет?н барлы? т?лемдер бойынша сомалар ?А?ша ж?нелтуш?ге? т?сет?н болады.
Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-27 16:00:00
Банк ЦентрКредит выступил спонсором Кейс - чемпионата 2023 для студентов
2023-11-24 16:00:00
Проведение плановых технических работ
Поиск по сайту