Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2022-04-27 00:00:00
?Альфа Банк? клиенттер?не

1.  Мен?? кредит?мн?? Альфа Банктен ЦентрКредит Банк?не бер?лген?н ?алай б?лсем болады?

С?зге кредитт?? ЦентрКредит Банк?не к?ш?р?лген? туралы sms-хабарлама келед?.

2.  Мен?? Альфа Банктег? кредит?м бойынша талаптар ЦентрКредит Банк?не ?ткеннен кей?н ?згере ме?

Жа?, кредиттер бойынша талаптар ?згер?сс?з ?алады.

3.  Мен кредит?мд? Альфа Банкте ?теуд? жал?астыра аламын ба?

Егер С?зд?? кредит???з Альфа Банктен ЦентрКредит Банк?не бер?лген болса, жо?.

4.  Альфа Банктен ЦентрКредит Банк?не бер?лген кредитт? ?алай тег?н ?тейд??

С?з кредит бойынша ай сайын?ы т?лемд?:

·       BCC.KZ мобильд? ?осымшасында: https://bcc.kz/app;

·       ЦентрКредит Банк?н?? банкоматтары мен терминалдарында: банкоматтарды? мекенжайлары;

·       ЦентрКредит Банк?н?? кассаларында: б?л?мшелерд?? мекенжайлары;

·       Касса24, Qiwi ж?не Yurta терминалдарында комиссиясыз енг?зе аласыз.

5.  ЦентрКредит Банк?не бер?лген кредитт? ?теуге арнал?ан шот н?м?р?н ?айдан б?луге болады?

С?зге ЦентрКредит Банк?ндег? кредитт? ?теуге арнал?ан шот н?м?р? к?рсет?лген sms-хабарлама келед?.

6.  Альфа Банкте бер?лген кредитт? ?теу ?ш?н ЦентрКредит Банк?нде шот ашуым ?ажет пе?

Жо?, С?зге ЦентрКредит Банк?ндег? кредитт? ?теуге арнал?ан шот н?м?р? к?рсет?лген sms-хабарлама келед?.

7.  Мен?? шотым бойынша ТТТ/И?/Тыйым бар, Альфа Банктен ЦентрКредит Банк?не бер?лген кредитт? ?алай ?теуге болады?

С?зге ЦентрКредит Банк?ндег? кредит???зд? ?теуге арнал?ан уа?ытша шот н?м?р? к?рсет?лген sms-хабарлама келед?. Уа?ытша шот бойынша ?теуд? тек ЦентрКредит Банк?н?? келес? б?л?мшелер?нде ?ана ж?рг?зуге болады: б?л?мшелерд?? мекенжайлары.

8.  Кредитт? ?теген?мд?/?темеген?мд? ?алай б?лем?н?

·         BCC.KZ мобильд? ?осымшасынан: https://bcc.kz/app;

·         ЦентрКредит Банк?н?? б?л?мшелер?нен: б?л?мшелерд?? мекенжайлары;

·         505 н?м?р? бойынша ЦентрКредит Банк?н?? колл-орталы?тарынан (?ялы телефоннан ?о?ырау шалу тег?н) б?ле аласыз.

9.  Мен ай сайын?ы т?лемд? ?теу ?ш?н Альфа Банкке а?ша салып ?ойдым. Мен?? б?л а?шамны? кей?нг? жа?дайы ?алай болады?

Егер т?лем жасалатын к?н талап ету ???ы?тарын ?айта табыста?аннан кей?н орнайтын болса, онда С?з:

·           Альфа Банкт?? мобильд? ?осымшасы ар?ылы т?лем сомасын ЦентрКредит Банк?н?? деректемелер? бойынша шоттан шот?а аудара аласыз (а?ша аудару 3 ж?мыс к?н?не дей?н ж?рг?з?лед?);

·           б?рын салын?ан а?шаны Альфа Банкт?? б?л?мшелер?ндег? а?ымда?ы шоттан алып, кредит бойынша ай сайын?ы т?лемд?:

o    BCC.KZ мобильд? ?осымшасында: https://bcc.kz/app

o    ЦентрКредит Банк?н?? банкоматтары мен терминалдарында: банкоматтарды? мекенжайлары

o    ЦентрКредит Банк?н?? кассаларында: б?л?мшелерд?? мекенжайлары

o    Касса24, Qiwi ж?не Yurta терминалдарында енг?зе аласыз.

10.  Альфа Банктег? кредит?м бойынша ай сайын?ы т?лемн?? сомасы мен к?н?н ?алай б?лем?н?

·         BCC.KZ мобильд? ?осымшасынан: https://bcc.kz/app

·         ЦентрКредит Банк?н?? б?л?мшелер?нен: б?л?мшелерд?? мекенжайлары

·         505 н?м?р? бойынша ЦентрКредит Банк?н?? колл-орталы?тарынан (?ялы телефоннан ?о?ырау шалу тег?н) б?ле аласыз.

11.  Альфа Банктег? кредит?мд? ЦентрКредит Банк? ар?ылы ?теу ?ш?н ?андай деректер ?ажет?

?арыз алушыны? ЖСН, ЦентрКредит Банк?нде ?теуге арнал?ан шотты? н?м?р? немесе Банкт?к ?арыз шартыны? н?м?р?.

12.  ЦентрКредит Банк?н?? банкоматтарыны?, терминалдарыны? ж?не б?л?мшелер?н?? мекенжайларын ?айдан б?лем?н?

С?зд?? ?ала?ызда?ы терминалдарды?, банкоматтарды? ж?не б?л?мшелерд?? мекенжайларын осы жерден б?луге болады.

13.  Кредитт? онлайн ?теуге бола ма?

И?, BCC.KZ мобильд? ?осымшасында: https://bcc.kz/app

14.  BCC.KZ мобильд? ?осымшасына ?алай т?ркелед??

Т?ркелу ?ш?н С?зге телефон н?м?р???з ж?не SMS-те к?рсет?лген ?теуге арнал?ан шотты? немесе ЦентрКредит Банк?н?? картасыны? н?м?р? ?ажет.

Берешег? (ТТТ/И?/Тыйым) бар клиенттер бойынша т?ркеу уа?ытша шоттар ар?ылы ж?рг?з?лмейд?.

15.  BCC.KZ мобильд? ?осымшасы та?ы не ?ш?н ?ажет?

 • ?Р бойынша телефон н?м?р? ар?ылы ж?не б?к?л ?лем бойынша а?ша аудару;
 • ?ялы байланыс, коммуналды? ?ызмет, к?л?к ж?не т.б. ?ш?н #картакарта ар?ылы 1% кэшбэкпен т?лем жасау;
 • Шоттар мен депозиттер ашу;
 • Е? жа?сы ба?амдармен валюта айырбастау;
 • Аны?тамалар?а тапсырыс беру, кредитт?к есептерд? тексеру ж?не к?птеген бас?а ?ызметтер;
 • BCC.KZ ?осымшасыны? барлы? арты?шылы?тары осы жерде.

16.  ЦентрКредит Банк?н?? #картакартасын аш?ан кезде, ма?ан ?андай арты?шылы?тар ?сынылады?

 • 3%-?а дей?нг? базалы? кэшбэк;
 • С?й?кт? санаттар бойынша 10%-?а дей?нг? кэшбэк;
 • Сер?ктестерде сауда жаса?ан кезде, 30%-?а дей?нг? кэшбэк;
 • Банкт?? сер?ктестер жел?с?нде пайызсыз б?л?п т?леу;
 • 7 миллион те?геге дей?н кредитт?к лимит алу м?мк?нд?г?;
 • #картакартаны? барлы? арты?шылы?тары осы жерде.

17.  ЦентрКредит Банк?нде картаны немесе шотты ?алай ашамын?

С?з оларды ЦентрКредит Банк?н?? келес? кез келген б?л?мшес?нде аша аласыз: б?л?мшелерд?? мекенжайлары.

18. ЦентрКредит Банк?н?? картасын ?алай толы?тырады?

·       ЦентрКредит Банк?н?? банкоматтары мен терминалдарында: банкоматтарды? мекенжайлары;

·       ЦентрКредит Банк?н?? кассаларында: б?л?мшелерд?? мекенжайлары;

·       ЦентрКредит Банк?н?? сайтында картадан карта?а лезде а?ша аудару ар?ылы: https://3dsecure.bcc.kz:5443/p2p-ru.html (а?ша аудару ?ш?н алынатын комиссияны картаны шы?ар?ан банк белг?лейд?, Альфа Банк пен Сбербанк карталарынан а?ша аудару ?олжет?мс?з).


19.  Кредит беруден кей?н ?ызмет к?рсету (кестен? ?згерту, мерз?м?н ?зарту) м?селелер? бойынша ?айда жолы?са болады?

ЦентрКредит Банк?н?? келес? б?л?мшелер?не жолы?ы?ыз: б?л?мшелерд?? мекенжайлары.

20.  Мен?? Альфа Банкте кредит?м бар, оны ЦКБ-де ?айта ?аржыландыру?а немесе рес?мдеуге бола ма?

Кредитке ?т?н?мд? С?з ЦентрКредит Банк?н?? келес? б?л?мшелер?нде бере аласыз: б?л?мшелерд?? мекенжайлары.

21.  Альфа Банкте бер?лген кредитт? мерз?м?нен б?рын ?теуге бола ма?

И?, мерз?м?нен б?рын толы? ?теу ж?не мерз?м?нен б?рын ?ш?нара ?теу BCC.KZ мобильд? ?осымшасында ?олжет?мд?: https://bcc.kz/app.

?осымшада?ы ?з?мн?? кредит?м ? Т?леу ? Мерз?м?нен б?рын ?теу тарауларын та?да?ыз.

22.  Тауар сатып алу?а бер?лген кредиттерд? мерз?м?нен б?рын ?ш?нара ж?не толы? ?теу бойынша талаптар ?андай?

Тауар сатып алу?а бер?лген кредиттерд? мерз?м?нен б?рын ?ш?нара ж?не толы? ?теуд? айыпп?л санкцияларынсыз ж?рг?зуге болады.

23.  Та?ы да с?ра?тарым болса, ?айда хабарласу?а болады?

·         ЦентрКредит Банк?н?? б?л?мшелер?не: б?л?мшелерд?? мекенжайлары;

·         505 н?м?р? бойынша ЦентрКредит Банк?н?? колл-орталы?тарына (?ялы телефоннан ?о?ырау шалу тег?н);

ЦентрКредит
Банк?н?? +7 747 11 11 505 WhatsApp н?м?р?не хабарласу?а болады.
Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-08 16:50:00
Проведение плановых технических работ
2023-12-07 16:00:00
2024 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыруды жоспарлаңыз
Поиск по сайту