Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2016-07-28 00:00:00
10 тамызда Валют-Транзит Банк салымшыларымен ?осымша есептесулер мерз?м? ая?талады.
Депозиттер? 700 мы? те?геден ас?ан Валют-Транзит Банк салымшылары а?ымда?ы жылды? 10 тамызына дей?н кеп?лд?кт? ?теуд?? ?осымша т?лемдер?н алу ?ш?н ?з ?аласында?ы Банк ЦентрКредит б?л?мшес?не ж?г?не алады. За?нама?а енг?з?лген ?згертулер мен толы?тырулар?а с?йкес олар ?ш?н т?лемдерд?? максималды м?лшер? 700 мы? те?геден 5 миллион те?геге дей?н ?л?айтылды.

?аза?станны? депозиттерге кеп?лд?к беру ?оры Банк ЦентрКредит филиалды жел?с? ар?ылы 2015 жылды? 10 тамызынан бастап 2016 жылды? 10 тамызына дей?н ?осымша т?лемдерд? ж?зеге асырады. Б?л?мшелерд?? т?з?м? мен мекенжайлары www.kdif.kz ресми интернет-сайтында жариялан?ан. Т?лем ?аза?станны? депозиттерге кеп?лд?к беру ?оры ?аражаттарынан ж?зеге асырылады. М?ндеттемелерд?? жалпы сомасы ? 4,25 млрд. те?ге. А?ымда?ы жылды? ш?лдес?н?? басында?ы жа?дай бойынша 4 332 салымшы жалпы сомасы 3,94 млрд. те?геге ?тем алды, б?л м?ндеттемелерд?? жиынты? сомасынан 92,6% ??райды.

Ба?ыт ?о?ылов, ?аза?станны? депозиттерге кеп?лд?к беру ?орыны? т?ра?асы: "Валют-Транзит Банкт?? банкрот болуына алып келген б?р?атар факторлар б?л банкт?? активтер?н жою ?дер?с?н ж?не салымшылар мен кредиторлар алдында?ы оны? м?ндеттемелер? бойынша ж?мысты ?иындатты. Сонды?тан ?ткен жылы ?к?мет депозиттер? 700 мы? те?гегеден (б?л 2007 жыл?а кеп?лд?ктерд?? шег?) ас?ан салымшылармен ?осымша есептесулер ж?рг?зу туралы шеш?м ?абылдады. Б?з ?осымша есептесулерд? ая?та?ан кезде, тарату комиссиясыны? 223 салымшыны? алдында м?ндеттемелер? ?алады. Сонды?тан Валют-Транзит Банк салымшыларыны? басым к?пш?л?г? ?з а?шасын толы? к?лемде ?айтарды деуге болады".

10 тамыздан кей?н ?темд? алып ?лгермеген салымшылар ?аза?станны? депозиттерге кеп?лд?к беру ?орымен т?келей хабарлас?аны ж?н.


Байланыс:
Талдау ж?не ?о?амды? байланыстар департамент?
Тел.: +7 727 291 37 86, info@kdif.kz, www.kdif.kz
"Ш??ыл байланыс" н?мер?: 8-800-080-10-20
Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-08 16:50:00
Проведение плановых технических работ
2023-12-07 16:00:00
2024 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыруды жоспарлаңыз
Поиск по сайту