Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2021-04-05 10:00:00
ЦентрКредит Банк? транзакцияларды? ?ау?пс?зд?г?н арттыра т?ст?

Алматы, 2021 жыл?ы 05 с?у?р

 

ЦентрКредит Банк? ?аза?станда ал?аш?ы болып динамикалы? CVV-код ?ызмет?н ?ске ?осты, осы кодты ?ске ?ос?ан кезде, ?шта?балы код оны ?р пайдалан?ан сайын ауысып отырады. Б?л жа?а ?адам транзакцияларды? ?ау?пс?зд?г?н ?лде?айда арттырып, картаны ы?тимал алая?ты? операциялардан барынша ?ор?ай т?сед?. Атал?ан ?ызмет б?г?нг? к?н? тек ЦБК клиенттер?не ?ана ?сынылады.

?CVV-код немесе ?card verification value? т?лем ж?йелер? ар?ылы б?рыннан енг?з?лген. Б?л ? картаны? ?арсы бет?ндег? ?ш сан, б?л сандар интернет-д?кендерде т?лем жаса?ан кезде ?ау?пс?зд?кт? ?амтамасыз ету ?ш?н ?ажет. Алайда т?пт? CVV-д?? ?з? толы? ?ау?пс?зд?кт? ?амтамасыз етпейд?, ?йткен? сайттарды? кейб?р ала?ол иеленуш?лер? картаны? барлы? деректер?н ?здер?не са?тап, кей?н оны ?з бет?нше ?олдануы м?мк?н. Сонымен ?атар клиенттерд?? ?здер? де жи? абайсызды? танытады, мысалы олар картасын даяшылар?а беред?, ал олар ?з кезег?нде картаны? н?м?р? мен CVV-д? жазып алып, атал?ан карта ар?ылы сауда жасай алады. Динамикалы? CVV-д? ?ске ?ос?ан кезде, картада к?рсет?лген ?ш баспа саны ?з ?олданысын то?татып, оларды? орнына жа?а ?шта?балы код ??рылады?, ? деп т?с?нд?рд? банкт?? Бас?арушы директоры Павел Кравченко.

 Динамикалы? CVV ?ызмет?н BCC.KZ мобильд? ?осымшасында ?ске ?осу?а болады. Атал?ан ?ызмет ?ске ?осыл?аннан кей?н экранда динамикалы? CVV к?рсет?лед?, ол картаны ?р бас?ан сайын ауысып отырады. ?р ?айта ??рыл?ан динамикалы? CVV ?рдайым ?осымшада к?рсет?лед?. ?ызметт? ?ш?рген кезде, картаны? ?арсы бет?нде к?рсет?лген ?ш баспа саны бастап?ы ?ызмет?н ?з?не ?айтарады.

 ?Клиенттерд?? ?ау?пс?зд?г? б?з ?ш?н ?рдайым б?р?нш? орында, сондай-а? б?з нары?та?ы операцияларды? е? жо?ары ?ор?аныс де?гей?н ?амтамасыз ету ?ш?н бар к?ш-ж?гер?м?зд? саламыз. ?аз?рг? к?н? б?з клиентт?к шоттарды? за?ымданбауын ?лде?айда арттыратын осындай ?ызметт? ?сынып отыр?ан б?рден-б?р банкп?з, ? деп жал?астырды банкт?? Бас?арушы директоры Павел Кравченко, ? Сонымен ?атар динамикалы? CVV картаны б?где сервистерге т?ркеген кезде де ?з ?ызмет?н ат?арады.?.

Динамикалы? CVV ?ызмет?н ?осымша ж?ктеуд?? ?ажет? жо?, ол BCC.KZ ?осымшасында автоматты т?рде пайда болып, ЦентрКредит Банк?н?? барлы? клиенттер?не м?лдем тег?н ?сынылады.

 

 ЦентрКредит Банк? туралы

?Банк ЦентрКредит? акционерл?к ?о?амы 1988 жыл?ы 19 ?ырк?йекте ??рыл?ан ж?не ?мбебап бизнес-модельге нег?зделген ?аза?станны? е? ал?аш?ы ?р? е? ?р? банктер?н?? б?р? болып табылады. Банкт?? ке? тара?ан ау?ымды филиалды? жел?с? бар, 110-нан аса ??рылымды? б?л?мшелер? ар?ылы за?ды ж?не жеке т?л?алар?а ?ызмет к?рсетед?. Банкт?? корреспондентт?к жел?с?не шетелд?к 40 банк к?ред?. Толы? а?паратты банкт?? www.bcc.kz сайтынан алу?а болады.


?н?мдер жел?с? м?селелер? бойынша келес? телефон н?м?рлер?не хабарласы?ыз:
505 ? жеке т?л?алар ?ш?н (?ялы телефоннан ?о?ырау шалу тег?н)

 Игорь Бушмелев ? ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? PR б?л?м?н?? басты?ы

Igor.Bushmelev@bcc.kz

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-08 16:50:00
Проведение плановых технических работ
2023-12-07 16:00:00
2024 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыруды жоспарлаңыз
Поиск по сайту