Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2016-02-03 09:00:00
ЦентрКредит Банк? м?скеул?к "Банк БЦК-М?скеу" ЖШ?-да?ы ?з ?лес?н сатты.

ЦКБ-н?? Директорлар ке?ес? енш?лес банк? "Банк БЦК-М?скеу" ЖШ?-ны (БЦК-М?скеу) ресейл?к жеке инвесторлар?а сату туралы шеш?м ?абылдады.

Б?л шеш?м ?аза?стан мен Ресейдег? экономика жа?даятыны? айтарлы?тай нашарлауына, сондай-а? операциялы? ортаны? т?ра?сызды?ына байланысты ?абылданды. 2014 жылды? со?ында ж?не 2015 жылы ек? елд?? де ?аржы секторы ?лемд?к сырт?ы факторларды? ы?палына тап болды: м?найды? ?лемд?к ба?асы ш??ыл т?мендед?, Батысты? Ресейге ?атысты санкциялары са?талды, рубль мен те?ген?? айырбастау ба?амы т?мендед?.

Енш?лес банкт? сату ?шк? нары??а ай?ын ба?ыт ?стау ?ажетт?г?не байланысты туындады. А?ымда?ы нары?ты? жа?дайларда ЦКБ басшылы?ы банк ?ызмет?н о?тайландыру?а ? бизнес-процестер сапасын жа?сарту?а, корпоративт?к бас?ару мен ?шк? ба?ылауды ны?айту?а ба?ыт алып, консервативт? бизнес-стратегияны ?олдану?а бел буды.

- Б?з ?аз?рг? уа?ытта ?аза?стан ?ш?ндег? бизнест? ны?айту м?селелер?не ден ?ою ?ажет екенд?г?не сен?мд?м?з. Шик?зат жа?даяты мен ?аза?стан экономикасыны? ??былмалылы?ы б?зд?? бизнесте консервативт? ?д?ст? ?олдануды к?здейд?, ?йткен? б?г?нг? к?н? б?з ?аза?станда?ы сен?мд? клиент ?ш?н б?секелест?к тартыс?а ?осылу ?ш?н жетк?л?кт? ресурстар?а ие болу?а ти?ст?м?з. Осы?ан дей?н б?з ЦКБ-н?? Украинада?ы ?к?лд?г?н?? ж?мысын уа?ытша то?татты?, сондай-а? б?г?нг? к?н? ?алыптас?ан жа?дай б?з ?ш?н БЦК-М?скеуд? сату?а нег?з болды, ? деп хабарлайды ЦКБ-н?? Бас?арма Т?ра?асы Владислав Ли.

Актив ресейл?к жеке инвесторлар?а банк капиталыны? нары?ты? ??ны бойынша сатылды. Оны? ??нын ал?аш?ы  т?ртт?кке к?рет?н т?уелс?з аудиторлы? компания растады. М?м?ле ж?н?ндег? толы? а?парат конфиденциалдылы?ына байланысты жария ет?лмейд?. 

?осымша а?парат алу ?ш?н, сондай-а? аккредитация м?селелер? бойынша "Банк ЦентрКредит" А?-ты? Баспас?з ?ызмет?не хабарласы?ыз:

Email: asel.durbaeva@bcc.kz, aishuak.zhumekova@bcc.kz             

Тел.+7 727 244 30 70, 259 86 03          

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-08 16:50:00
Проведение плановых технических работ
2023-12-07 16:00:00
2024 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыруды жоспарлаңыз
Поиск по сайту