Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2019-05-30 00:00:00
Валюталы? за?намада?ы ?згер?стер

?Банк ЦентрКредит? А?-ты? ??рметт? клиенттер?!

 

С?здерге ?Р ?лтты? Банк? валюталы? операцияларды ж?зеге асыру, экспортты?-импортты? валюталы? ба?ылауды ж?зеге асыру, валюталы? операцияларды мониторингтеу ж?н?нде жа?а ?а?идаларды бек?ту бойынша б?рнеше ?аулылар ?абылда?анын ж?не олар 2019 жыл?ы 1 ш?лдеден бастап ?олданыс?а енг?з?лет?н?н хабарлаймыз.

Атап айт?анда келес? ?аулылар ?абылданды:

1) ??аза?стан Республикасында валюталы? операцияларды ж?зеге асыру ?а?идаларын бек?ту туралы? ?Р ?лтты? Банк? Бас?армасыны? 2019 жыл?ы 30 наурызда?ы № 40 ?аулысы.

?аза?стан Республикасында валюталы? операцияларды ж?зеге асыру ?а?идалары резиденттерд?? ж?не бейрезиденттерд?? ?аза?стан Республикасында валюталы? операцияларды ж?зеге асыру т?рт?б?н ай?ындайды.

?а?идаларда:

валюталы? операциялар бойынша т?лемдерд? ж?не (немесе) а?ша аударымдарын ж?зеге асыру;

?аза?стан Республикасыны? ?шк? валюта нары?ында ?олма-?ол а?шасыз шетел валютасын сатып алу ж?не (немесе) сату;

банкт?к шот бойынша ?олма-?ол шетел валютасын алумен, есепке жат?ызумен ж?не пайдаланумен байланысты операцияларды ж?рг?зу т?рт?б? ?амтылады.

2) ??аза?стан Республикасында экспортты?-импортты? валюталы? ба?ылауды ж?зеге асыру ?а?идаларын бек?ту туралы? ?Р ?лтты? Банк? Бас?армасыны? 2019 жыл?ы 30 наурызда?ы № 42 ?аулысы.

?аза?стан Республикасында экспортты?-импортты? валюталы? ба?ылауды ж?зеге асыру ?а?идалары ?аза?стан Республикасында экспортты?-импортты? валюталы? ба?ылауды ж?зеге асыру т?рт?б?н ай?ындайды.

?а?идаларда:

экспорт немесе импорт ж?н?ндег? валюталы? шарттар бойынша есепт?к н?м?рлерд? алу;

экспорт немесе импорт ж?н?ндег? валюталы? шарттар бойынша репатриациялау талаптарыны? орындалуын ба?ылау;

экспорт немесе импорт ж?н?ндег? валюталы? шарттар бойынша а?ша ?оз?алысыны? ж?не м?ндеттемелерд?? ?зге де орындалуыны? мониторинг?;

экспорт немесе импорт ж?н?ндег? валюталы? шарттарды есепт?к т?ркеуден алу т?рт?б? ?амтылады.

3) ??аза?стан Республикасында валюталы? операцияларды мониторингтеу ?а?идаларын бек?ту туралы? ?Р ?лтты? Банк? Бас?армасыны? 2019 жыл?ы 10 с?у?рдег? № 64 ?аулысы.

?аза?стан Республикасында валюталы? операцияларды мониторингтеу ?а?идалары ?аза?стан Республикасында валюталы? операцияларды? мониторинг?н ж?зеге асыру т?рт?б?н белг?лейд?.

?а?идалар капитал ?оз?алысы бойынша кел?с?мшарттарды? есепт?к т?ркеу т?рт?б?н регламенттейд?.

Мониторингтеу ?а?идалары ?олданыс?а енг?з?лген к?ннен бастап т?ркеу ку?л?ктер?, хабарлама туралы ку?л?ктер ?з ?олданысын то?татады.

 

К?рсет?лген нормативт? ??жаттармен ?аза?стан Республикасы ?лтты? Банк?н?? ресми сайтында танысу?а болады.

https://nationalbank.kz/?docid=36&switch=kazakh

 

 

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-01 03:23:30
2023 жылғы 1 желтоқсаннан бастап жеке тұлғаларға арналған депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері өзгереді
2023-11-30 15:45:00
Банк ЦентрКредит – генеральный спонсор масштабного geek-фестиваля Almaty Geek Games Expo’23
Поиск по сайту