Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2022-02-10 00:00:00
BCC Business (WEB) ?осымшасында?ы б?зд?? FX Платформамызда ма?ызды функция

??рметт? клиенттер!

BCC Business (WEB) ?осымшасында?ы б?зд?? FX Платформамызда ма?ызды функция ? Кей?нге ?алдырыл?ан ордерд?? ?ске ?осыл?аны туралы естер???зге сал?ымыз келед?.  Атал?ан операция тип? ?ш?н 10.02.2022 жылдан бастап шект? сома 100 000 USD-дан 500 USD-?а дей?н (баламасында) т?мендет?лд?.

Кей?нге ?алдырыл?ан ордер ? клиентт?? ?аржы ??ралын ?з?н?? к???л?нен шы??ан ба?а?а сатып алу немесе сату туралы ?к?м?. 

Б?л ?алай ж?мыс ?стейд??

М?селен, клиентке 500 А?Ш долларын 421 те?ге ба?амы бойынша сатып алу ?ажет, ал нары?та?ы а?ымда?ы ба?а 422 те?ге. Енд? онлайн режим?нде ба?амдар?а мониторинг ж?рг?зуд?? ?ажет? жо?, клиенттерге бар бол?аны 500$-ды 421 те?ге ба?амы бойынша сатып алу туралы кей?нге ?алдырыл?ан ордерд? белг?леу ?ана жетк?л?кт?, сондай-а? егер к?нд?зг? сауда сессиясыны? ?ш?нде осы ба?а нары?та пайда болса, ж?йе ордерд? автоматты т?рде орындайды.

Клиенттер кез келген уа?ытта ордерд?? ?олданысы ая?талатын уа?ытты белг?леу, ?згерту немесе жою м?мк?нд?г?не ие болады.  Егер к?нд?зг? сауда сессиясыны? со?ына дей?н ордер орындалма?ан болса, онда ордер автоматты т?рде к?ш?н жояды.

Ордерд?? ?олданысыны? е? ?за? кезе?? ? биржаны? сауда сессиясыны? со?ына дей?н (Н?р-С?лтан ?. уа?ытымен са?ат 10:30-дан бастап 17:00-ге дей?н).

Н?с?аулы?ты келес? мекенжай бойынша алу?а болады: http://ibdemo.bcc.kz/help/index.html  


Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-27 16:00:00
Банк ЦентрКредит выступил спонсором Кейс - чемпионата 2023 для студентов
2023-11-24 16:00:00
Проведение плановых технических работ
Поиск по сайту