Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2021-08-16 00:00:00
Жаркент ?аласыны? т?р?ындарына арнал?ан #картакартамен б?рге ?тк?з?лет?н марафон!

Б?зд?? керемет жа?алы?ымыз бар!
ЦКБ мен #картакарта та?ы да жолы бол?ыш адамдарды ?здейд?!

16 тамыздан бастап б?з Жаркент ?аласында?ы #картакарта ?стаушылар арасында марафон ?тк?зем?з.

О?ан ?атысу ?ш?н #картакарта иес? болып, ол ар?ылы 2 500 те?геден басталатын сома?а сауда жасау ?ажет.

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100-операция ж?рг?зген ?атысушылар 5 000 те?геден бастап 50 000 те?геге дей?нг? а?шалай сыйлы?тармен марапатталады!

Не??рлым к?п сауда жасаса?ыз, же??ске жету м?мк?нд?г? со??рлым жо?ары болады!

Марафон ?тк?з?лет?н кезе?: 16.08.21ж. бастап 16.09.21ж. дей?н.

Ерекше талаптар:

1.Марафон?а тек POS-терминал ар?ылы жасал?ан транзакциялар мен Internet-т?лемдер ?ана ?атысады.
2.Талаптар?а с?йкес 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100-операция ж?рг?зген ?атысушылар же??мпаздар деп танылады.
Операцияны? б?р уа?ытта акцияны? б?рнеше талаптарына с?йкес келу? м?мк?н екенд?г?н есепке ала отырып, сыйлы? транзакцияларды? е? к?п саны бойынша т?ленед? (мысалы, ?атысушы 10, 20, 30-операцияларды? талаптарына с?йкес келсе, онда о?ан 15 000 те?ген? ??райтын е? жо?ары сома м?лшер?ндег? сыйлы? б?р рет есептелед?).
3. Же??мпаздарды аны?тау с?т?нде #картакарта ?олданыста (жабы? емес) болуы ти?с.
4. Атал?ан марафон?а ?атыспайтындар: ЦКБ-н?? ?ызметкерлер? мен ?лестес т?л?алары, ?Р бейрезиденттер?.
5. #картакартамен ж?рг?з?лет?н транзакцияларды? е? к?п саны шектеус?з.
6. 2 500 те?ге сомасын ??райтын ?сыныл?ан шект? б?рнеше транзакциялар ар?ылы жиынты? т?рде ?алыптастыру?а болмайды. М?ндай транзакцияларды? ?атысуына жол бер?лмейд?.
7. Марафон ?тк?з?лет?н ж?не ?орытынды жасалатын кезе?де клиент саудадан / т?лемнен бас тарт?ан жа?дайда, атал?ан транзакция орындал?ан болып есептелмейд?.
8. Мерз?м?нен кеш?кт?р?лген берешег? бар клиенттер ?атысушылар т?з?м?нен алынып тасталады.
9. Марафонны? же??мпаздарына Банкт?? Операциялы? орталы?ыны? ?ызметкерлер? телефон немесе Банкт?? клиентпен байланысыны? бас?а арналары ар?ылы хабарлайды.
10.Марафонны? же??мпазы сыйлы?ты алу?а байланысты ?з?н?? ???ы?тарын ?ш?нш? т?л?алар?а беруге ж?не/немесе кез келген бас?а т?рде табыстау?а ???ы?ы жо?.
11.Марафонды ?йымдастырушы ?атысушы?а талаптарды орындау ?ш?н келт?р?лген залалдарды, шы?ындарды ж?не кез келген бас?а шы?ыстарды ?темейд? ж?не оларды? орнын толтырмайды.
12.Акция ?тк?з?лет?н кезе? ?ш?нде ?йымдастырушыны? ???ы?тары:
· конкурсты? талаптарына кез келген уа?ытта б?ржа?ты т?рт?ппен ?згер?стер енг?зу немесе оны уа?ытша то?тату;
· клиент талаптарды са?тамаса ж?не/немесе алая?ты? ?с-?рекеттер жасаса ж?не/немесе осы марафонны? аясында клиентке ?сынылатын ?андай да б?р арты?шылы?тарды ж?не/немесе ынталандыруларды асыра пайдаланса ж?не/немесе жа?ылыстыратын а?паратты ?сынса немесе д?рыс емес / шынайы емес деректерд? ?сынса, кез келген клиентт? ?атысушылар ?атарынан алдын ала хабарламай алып тастау.
13. А?шалай сыйлы? ?рб?р келес? транзакция ?ш?н с?йкес м?лшерде ?сынылады:

10-транзакция ?ш?н ? 5 000 тг
20-транзакция ?ш?н ? 10 000 тг
30-транзакци я?ш?н ? 15 000 тг
40-транзакция ?ш?н ? 20 000 тг
50-транзакция ?ш?н ? 25 000 тг
60-транзакция ?ш?н ? 30 000 тг
70-транзакция ?ш?н ? 35 000 тг
80-транзакция ?ш?н ? 40 000 тг
90-транзакция ?ш?н ? 45 000 тг
100-транзакция ?ш?н ? 50 000 тг

14. А?шалай ?тыс клиентт?? кэшбэк-шотына есептелед?.
15. Марафонды ?тк?зу кезе?? ая?тал?аннан кей?нг? 15 ж?мыс к?н? ?ш?нде ?орытынды жасалады.

Жаркент! Б?л жаз ? сен ?ш?н е? ба?ытты кез!
Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-30 15:45:00
Банк ЦентрКредит – генеральный спонсор масштабного geek-фестиваля Almaty Geek Games Expo’23
2023-11-27 16:00:00
ЦентрКредит Банкі студенттерге арналған 2023 жылғы кейс-чемпионаттың демеушісі болды
Поиск по сайту