Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2023-06-07 00:00:00
Атырауда ЦентрКредит Банк?н?? жа?а филиалы ашылды

Атырауда ?аза?станда?ы е? ?р? банктерд?? б?р? ?Банк ЦентрКредит? А? филиалыны? жа?а офис?н?? ашылу салтанаты ?тт?. Шара?а ?ала ?к?мд?г?н?? ?к?лдер?, бас офис басшылары, ?лтты? банк пен ?ДАМУ? к?с?пкерл?кт? дамыту ?оры филиалдарыны? басшылы?ы, сондай-а? банкт?? сер?ктестер? мен клиенттер? ?атысты.

 

Банкт?? жа?а филиалы ке?ес беру, кредит беру, карталар?а ?ызмет к?рсету ж?не клиенттерд?? ??ндылы?тары мен ??жаттарын са?тау?а арнал?ан сейфт?к депозитарий ?ызметтер?н ?оса ал?анда, банк ?ызметтер?н?? толы? кешен?н ?сынады. Шоттарды бас?ару, шоттарды т?леу ж?не а?ша аударымдарын жасау ?ш?н онлайн операциялар да ?олжет?мд?. Карталарды, депозиттерд? ж?не ?аржылы? сауаттылы? курстарын ?амтитын балалар?а арнал?ан б?регей #Juniorbank ?н?м? аясында филиалда ойын консол? мен к?таптары бар балалар б?лмес? бар.

 

Атырауда жа?а филиалды? ашылуы банк сервис?н жа?сарту ж?не клиенттерд?? ?ажетт?л?ктер?н ?ана?аттандыру ?ш?н ма?ызды ?адам болып табылады. Банк жа?а технологиялар мен ж?мыс ?д?стер?н белсенд? т?рде енг?зе отырып, жо?ары сапалы сервис пен инновациялы? шеш?мдерд? ?сыну?а ?мтылады. Филиалды? ашылу салтанаты ?лтты? на?ышта?ы с?н к?рсет?л?м? мен концертпен ая?талды. Филиал директоры сер?ктестер мен клиенттерге ризашылы?ын б?лд?р?п, ?зара ти?мд? шарттарда одан ?р? ынтыма?тасты??а дайын екен?н б?лд?рд?. Клиенттер ?з т?лектер?н айтып, банк ?ызмет?н?? жеделд?г? мен ти?мд?л?г? туралы жа?ымды о?и?алармен б?л?ст?.

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-01 03:23:30
2023 жылғы 1 желтоқсаннан бастап жеке тұлғаларға арналған депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері өзгереді
2023-11-30 15:45:00
Банк ЦентрКредит – генеральный спонсор масштабного geek-фестиваля Almaty Geek Games Expo’23
Поиск по сайту