Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2023-04-11 00:00:00
Жасыл экономика: зиянды CO2 шы?арындыларын ?алай азайту?а болады
2013 жылы ?аза?станда ?Елд?? жасыл экономика?а к?шу? ж?н?ндег? т?жырымдамасы? ?абылданды. Т?жырымдама ма?саттарыны? б?р? ? 2020 жыл?а ?арай электр энергиясын ?нд?руд?? жалпы к?лем?ндег? жа?артылатын энергия к?здер?н?? ?лес?н кем?нде 3 пайыз?а ж?не 2030 жыл?а ?арай 30 пайыз?а дей?н арттыру. Сондай-а? 2023 жыл?ы 2 а?панда ?Р Президент?н?? Жарлы?ымен ??аза?стан Республикасыны? к?м?ртег? бейтарапты?ына ?ол жетк?зу?н?? 2060 жыл?а дей?нг? стратегиясы? бек?т?лд?, онда к?м?ртег? бейтарапты?ына ?ол жетк?зуд?? нег?зг? т?с?лдер?н?? б?р? ЖЭК ж?не баламалы энергия ?лес?н арттыру болып табылады.
Электр энергиясыны? айтарлы?тай ?лес?н солт?ст?к-шы?ыс ж?не орталы? ?аза?станда ?нд?р?лет?н арзан к?м?рд?? ?лкен к?лем?н т?тынатын электр станциялары ?нд?ред?. К?м?ртег? шы?арындыларыны? 80 пайызы электр ж?не жылу энергиясын ?нд?руге тиес?л?. 2030 жыл?а дей?н таби?и ресурстарды ?тымды пайдалану?а, жа?артылатын энергия технологияларын енг?зуге ж?не энергия ти?мд?л?г?н?? жо?ары стандарттарына нег?зделген ?имараттарды салу?а ба?ыттал?ан экономиканы т?рленд?ру ?ажет.
?аза?станда?ы жасыл экономика драйверлер?н?? б?р? Е?ДБ-ны? GEFF (Green Economy Financing Facility) ба?дарламасы болды. GEFF ба?дарламасыны? к?мег?мен Алматы облысында?ы жел электр станциясын салу ж?не пайдалану бойынша е? ?р? жобаларды? б?р? ? жалпы ?уаты 8,45 МВт ?Н?рлы ЖЭС? ЖШС ?ске асырылды. ??рылысты? жалпы инвестициялы? ??ны 8,7 миллион А?Ш долларын ??райды, оны? 4,7 миллионы ЦентрКредит Банк? ар?ылы ?аржыландырылды. Жоба атмосфера?а СО2 шы?арындыларын жыл сайын 14,297 тонна?а азайту?а м?мк?нд?к берд?.
?Жасыл экономика б?рын?ыдан да ?зект? ж?не халы?аралы? ?аржы институттары энергияны ?немдейт?н технологияларды ?олдау?а назар аударуда. Жасыл ?аржыландыру б?зд?? банк ?ш?н стратегиялы? дамуды? басымды?ы болып табылады. ?Н?рлы ЖЭС? ЖШС жобасыны? с?тт? ж?зеге асырылуы жа?артылатын энергия к?здер?н дамыту ж?не ?орша?ан орта?а зиянды заттарды? шы?арылуын азайту жолында ?р?айсымыз?а ?лг? болып табылады деп есептейм?н?, ? деп т?с?нд?рд? ?Банк ЦентрКредит? А? бас?арма т?ра?асыны? б?р?нш? орынбасары Рустам Тенизов.
А?ымда?ы жыл?ы 27 наурызда ?аза?станда GEFF II жасыл экономиканы ?аржыландыру ба?дарламасы ?ске ?осылды. Еуропа ?айта ??ру ж?не даму банк? (Е?ДБ) жеке т?л?алар мен ша?ын ж?не орта бизнес компанияларына кредит беру ?ш?н ?аржы институттарына 150 миллион доллар ?сынады. Сондай-а? ?аржыландыру жасыл технологияларды жетк?зуш?лер мен ?нд?руш?лерге де ?сынылады.
?аза?станда?ы GEFF ба?дарламасы 188-ден астам жерг?л?кт? ?аржы мекемелер? мен институттары жел?с? ар?ылы 29 елде ж?мыс ?стейт?н Е?ДБ жа?анды? бастамасыны? б?л?г? болып табылады. Ба?дарлама энергия ?немдейт?н ж?не ресурс ?немдейт?н технологияларды? к?мег?мен т?р?ын ?й мен бизнест? жа??ырту?а ба?ыттал?ан. Жасыл технология шеш?мдер?не арнал?ан жабды?тарды? толы? т?з?м? Жасыл технология селекторы сайтында жариялан?ан.

?Р ?НРДА берген 03.02.2020 жыл?ы № 1.2.25/195/34 лицензияДругие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-27 16:00:00
Банк ЦентрКредит выступил спонсором Кейс - чемпионата 2023 для студентов
2023-11-24 16:00:00
Проведение плановых технических работ
Поиск по сайту